BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd

06/08/2020

     Cụ thể, Transimex sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (ECPVN Bình Dương 1) cho Emergent VN. Sau giao dịch, Emergent VN sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát trực tiếp đối với ECPVN Bình Dương 1.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 và 6 năm 2023. Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 vào thán