VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd

     Cụ thể, Transimex sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (ECPVN Bình Dương 1) cho Emergent VN. Sau giao dịch, Emergent VN sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát trực tiếp đối với ECPVN Bình Dương 1.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định