BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty PepsiCo Inc. và Công ty Pioneer Food Group Limited

06/05/2020

     Theo đó, Công ty Simba Proprietary Limited là công ty con 100% vốn của PepsiCo (trụ sở chính tại Nam Phi) sẽ trực tiếp thực hiện mua lại tất cả cổ phiếu của Pioneer. Sau giao dịch, PepsiCo sẽ gián tiếp sở hữu 100% cổ phần của Pioneer và nắm giữ quyền kiểm soát công ty này. Tổng giá trị của giao dịch giữa PepsiCo và Pioneer là khoảng 1,7 tỷ Đô la Mỹ. Tại Việt Nam, PepsiCo và Pioneer đều có hoạt động kinh doanh trên thị trườngnước ép trái cây.

     Bộ Công Thương với chức năng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh theo khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh 2018 đã giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nghiên cứu đánh giá việc tập trung kinh tế giữa PepsiCo và Pioneer theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018.

     Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời việc tập trung kinh tế giữa PepsiCo và Pioneer không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l