VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty PepsiCo Inc. và Công ty Pioneer Food Group Limited

     Theo đó, Công ty Simba Proprietary Limited là công ty con 100% vốn của PepsiCo (trụ sở chính tại Nam Phi) sẽ trực tiếp thực hiện mua lại tất cả cổ phiếu của Pioneer. Sau giao dịch, PepsiCo sẽ gián tiếp sở hữu 100% cổ phần của Pioneer và nắm giữ quyền kiểm soát công ty này. Tổng giá trị của giao dịch giữa PepsiCo và Pioneer là khoảng 1,7 tỷ Đô la Mỹ. Tại Việt Nam, PepsiCo và Pioneer đều có hoạt động kinh doanh trên thị trườngnước ép trái cây.

     Bộ Công Thương với chức năng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh theo khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh 2018 đã giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nghiên cứu đánh giá việc tập trung kinh tế giữa PepsiCo và Pioneer theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018.

     Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời việc tập trung kinh tế giữa PepsiCo và Pioneer không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định