VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

     Việc sáp nhập Dekalb VN vào Bayer VN là để duy trì một pháp nhân tại mỗi quốc gia mà Tập đoàn Bayer có hiện diện thương mại. Sau giao dịch, trên thị trường chỉ còn Công ty TNHH Bayer Việt Nam tiếp tục hoạt động kinh doanh còn Công ty TNHH Dekalb Việt Nam chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại.

     Ngày 7 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Bayer VN và Dekalb VN không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định