VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Lợi, Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Bất động sản Công nghiệp và Công ty CP Vina Partners Investment

     Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Lợi, Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Bất động sản Công nghiệp và Công ty CP Vina Partners Investment.
     Theo thông tin các doanh nghiệp cung cấp tại Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, nhóm cổ đông của công ty CP Vina Partners Investment dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) của mình trong công ty cho nhóm công ty bên mua bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Lợi, Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Bất động sản Công nghiệp. Sau khi hoàn thành giao dịch, nhóm công ty bên mua sẽ sở hữu trực tiếp 100% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty CP Vina Partners Investment. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.
     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể là bất động sản công nghiệp.  
     Ngày 24 tháng 9 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Lợi, Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Bất động sản Công nghiệp và Công ty CP Vina Partners Investment không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định