VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công Ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất & Thương Mại Golden Farm

Ngày 22 tháng 03 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM (Công ty Guyomarc’h) và CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GOLDEN FARM (Công ty Golden Farm).

Thông qua hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Guyomarc’h sẽ nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của nhóm cổ đông (sở hữu 100% vốn điều lệ) tại Công ty Golden Farm. Sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Guyomarc’h sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Golden Farm, qua đó, giành được quyền kiểm soát, chi phối Công ty Golden Farm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35/2020/NĐ-CP).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Guyomarc’h, Công ty Golden Farm) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM và CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GOLDEN FARM theo hình thức mua lại doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định