VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP, Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (Thành Phố Xanh), Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP (Tập đoàn VINGROUP) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Công ty Sài Đồng).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Tập đoàn VINGROUP (bên bán) dự kiến sẽ chuyển nhượng 98% vốn góp của mình trong Công ty Sài Đồng (công ty mục tiêu) cho Công ty Thành Phố Xanh (bên mua). Như vậy, sau giao dịch tập trung kinh tế dự kiến, Công ty Thành Phố Xanh sẽ sở hữu 98% vốn góp tại Công ty Sài Đồng, qua đó, giành được quyền kiểm soát, chi phối Công ty Sài Đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Tập đoàn VINGROUP, Công ty Thành Phố Xanh, Công ty Sài Đồng) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn VINGROUP, Công ty Thành Phố Xanh và Công ty Sài Đồng không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định