BVNTD

Uỷ ban cạnh tranh và tiêu dùng Úc phát hiện vi phạm luật về làm vườn tại Queensland

05/03/2021

edf40wrjww2News:News_Content

Công ty TNHH Atkinson đồng kinh doanh trong nghề làm vườn với tên thương mại là Muray Brother đều nhận thức rõ: việc không tuân thủ đúng Bộ luật quy định cho nghề kinh doanh làm vườn khi thực hiện các thoả thuẩn trong lĩnh vực làm vường và có các điều khoản vi phạm luật pháp. Công ty Atkinson cũng thú nhận rằng đôi khi công ty đã không đạt được giao kèo về giá cả với người làm vườn bằng văn bản và đó cũng làm cho các nhà làm vườn hiểu chưa đầy đủ đối với việc tuân thủ luật pháp của họ..

Điều luật này được quy định ở tại điều khoản số 51 AD của Bộ luật về thực hành Thương mại ban hành từ năm 1974.

Điều luật này quy định cho việc giao dịch giữa người làm vườn và người kinh doanh nhằm đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong các hoạt động này..

ACCC chấp thuận việc giàn xếp của công ty Atkinson, theo đó Công ty sẽ sửa lại các  thoả thuận và điều khoản hiện nay của việc kinh doanh làm vườn để phù hợp với bộ luật Quy định và sẽ thông báo việc này cho các người làm vườn. Công ty Atkinson dùng kinh phí của mình để tổ chức hội thảo về các điều khoản của Luật thực hành thương mại cho hệ thống quản lý, cán bộ công nhân viên và các người làm vườn.

ACCC lưu ý rằng:  Việc kinh doanh của những người thương gia trong lĩnh vực này phải đảm bảo chắc chắn rằng toàn bộ văn bản và việc tiến hành giao dịch thương mại phải tuân theo điều khoản của Luật quy định. Điều luật này đã được áp dụng hơn 1 năm. Uỷ ban cạnh tranh và tiêu dùng sẽ kiên quyết thực thi các biện pháp cần thiết đối với trường hợp vi phạm Bộ luật đã quy định..

(Nguồn: CCID –ACCC)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương