BVNTD

Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản (JFTC) yêu cầu bốn doanh nghiệp cung cấp đồng phục cho một số trường phổ thông trung học tỉnh Aichi chấm dứt hành vi vi phạm Luật Chống độc quyền

07/08/2020

     Đồng thời, JFTC cũng gửi thông báo tới Ủy ban Giáo dục tỉnh Aichi, cơ quan chủ quản các trường PTTT nói trên về nội dung của quyết định kèm theo một số điểm lưu ý, cụ thể như sau:

     I. Về yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm

     1. Danh sách doanh nghiệp vi phạm

STT    

Tên doanh nghiệp vi phạm

Trường mua đồng phục

Trường Toyota Kita

Trường Toyota Minami

Trường Nishi

Trường Toyota

Trường Toyono

Trường cao đẳng Toyota

1

CTy TNHH

Cửa hàng Toyota Mikusa

 x

 x

/​

 x

 /

 /

2

Cty CP Cửa hàng Âu phục Kondo

x

 /

 x

 x

 x

 x

3

Cty CP Âu phục Nonoyama

 x

 x

 /

 /

 x

 4

Cty CP Department Store Matsuzakaya Daimaru

 o

 o

o

 o

 o

 /

 
  • Ký hiệu “x”: doanh nghiệp vi phạm, là đối đượng mà JFTC yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục.
  • Ký hiệu “ /”: doanh nghiệp không vi phạm;
  • Ký hiệu “O” doanh nghiệp vi phạm nhưng đã tham gia chính sách khoan hồng và đã chấm dứt hành vi vi phạm.

     2. Tóm tắt hành vi vi phạm

     Kết quả điều tra cho thấy, các doanh nghiệp nói trên đã thường xuyên trao đổi thông tin với nhau về giá bán đồng phục và ít nhất là từ tháng 9 năm 2015 cho đến nay có hành vi thống nhất tăng giá bán đồng phục cho các trường nói trên. Các doanh nghiệp đã thườngxuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất tăng giá bán đồng phục. Các hành vi nói trên đã gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường đồng phục cho các trường trung học tại tỉnh Aichi.

     3. Tóm tắt nội dung Quyết định của JFTC

     Ngày 01 tháng 7 năm 2020, JFTC đã ban hành Quyết định yêu cầu 04 doanh nghiệp nói trên chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện các biện pháp khắc phục như sau:

     (1). Các doanh nghiệp vi phạm phải ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung như sau:

     a. Doanh nghiệp xác nhận việc đã chấm dứt hành vi vi phạm nói trên;

     b. Trong tương lai, doanh nghiệp không được thỏa thuận về giá với doanh nghiệp khác khi quyết định giá bán đồng phục cho các trường THPT tại tỉnh Aichi. Giá bán đồng phục phải do doanh nghiệp tự quyết định.

     c. Trong tương lai, các doanh nghiệp không được trao đổi với doanh nghiệp khác thông tin về giá bán đồng phục của các trường PTTH tại tỉnh Aichi.

     (2) Các doanh nghiệp phải thông báo nội dung nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho (i) các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; (ii) các Trường THPT tại tỉnh Aichi; và (iii) nhân viên của doanh nghiệp mình.

     II. Về thông báo tới Ủy ban Giáo dục Tỉnh Aichi

     Qua thẩm tra vụ việc này, JFTC đã xác định một số trường THPT thuộc tỉnh Aichi nói trên đã có một số hành vi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh đồng phục vi phạm Luật Chống độc quyền Nhật Bản, cụ thể như:

     – Đề nghị doanh nghiệp cung cấp đồng phục cho trường làm tờ rơi chung có ghi mức giá đồng phục của doanh nghiệp mình và các của các doanh khác có cung cấp đồng phục cho trường;

     – Tổ chức cuộc họp có sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp cung cấp đồng phục cho trường.

     Các hành vi nói trên sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin về giá đồng phục với nhau. Vì vậy, JFTC đã thông báo tới Ủy ban Giáo dục Tỉnh Aichi về quyết định vụ việc vi phạm của 04 doanh nghiệp kinh doanh đồng phục trên địa bàn tỉnh Aichi và những điểm mà các trường cần lưu ý.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương